ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบเปิดรับลงทะเบียนชุมนุมในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เวลา  และระบบปิดรับลงทะเบียนชุมนุมในวันที่  10 กรกฎาคม พ.ศ.2563


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์ เข้าที่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์ เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ระบบปิดรับสมัครในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 18.00 
น. 

4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น  ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6,ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวประชาชน 13
 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายน่ารัก  ใจดี
ผู้ใช้       
:   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
   :    1499999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

ให้นักเรียนระดับชั้น  ม.1 ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5
 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายน่ารัก  ใจดี
ผู้ใช้        
:   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
   :   12345 (เลขประจำตัวประชาชน 5 หลัก)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ต้องไม่ใช่  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
    ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม

    >> คณะครู  :: ห้องกลุ่มงานบริหารวิชาการ <<

        หรือ ครูปิยะบุตร จิตรช่วย  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกกิจกรรมที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ