ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ปฏิทินการดำเนินการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

****   วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566  ****

 

**หมายเหตุ วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม