ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุม กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ปฏิทินการดำเนินการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

****   วันที่ 17-23 มิถุนายน 2564  ****

 

**หมายเหตุ วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม